Munkatársaink

 Venczel Anita

Venczel Anita

Telefon: +36-30-815-25-00
Abdel Zaher Sherif Hosny

Abdel Zaher Sherif Hosny

Telefon: +36-30-815-25-30
Arnóty Attila

Arnóty Attila

Telefon: +36-30-815-25-21
Bera Péter

Bera Péter

Telefon: +36-30-815-25-12
Bíró Zoltán

Bíró Zoltán

Telefon: +36-30-815-25-02
Bozó Jázon

Bozó Jázon

Telefon: +36-30-815-25-17
Darázs Attila

Darázs Attila

Telefon: +36-30-815-25-05
dr. Fodor Klaudia

dr. Fodor Klaudia

Telefon: +36-30-815-25-32
dr. László Tímea

dr. László Tímea

Telefon: +36-1-365-14-50
Dr. Vincellér Valéria

Dr. Vincellér Valéria

Telefon: +36-30-815-19-99
Dr. Vincellér Zsuzsa

Dr. Vincellér Zsuzsa

Telefon: +36-30-815-25-10
Dudás Eszter

Dudás Eszter

Telefon: +36-30-815-25-20
Érmelléki Zsóka

Érmelléki Zsóka

Telefon: +36-30-815-25-08
Farkas István

Farkas István

Telefon: +36-1-365-14-50
Forgács Magdolna

Forgács Magdolna

Telefon: +36-30-817-15-51
Frank Szabina

Frank Szabina

Telefon: +36-30-815-25-16
Göde Péter

Göde Péter

Telefon: +36-30-815-25-07
Kontra Adrián József

Kontra Adrián József

Telefon: +36-30-815-25-14
Kovács Rózsa

Kovács Rózsa

Telefon: +36-30-815-25-01
Markó Gergely

Markó Gergely

Telefon: +36-70-778-21-41
Máté István

Máté István

Telefon: +36-30-815-25-12
Némethy Mária

Némethy Mária

Telefon: +36-30-815-25-18
Papp Gabriella

Papp Gabriella

Telefon: +36-30-815-25-11
Pataki László

Pataki László

Telefon: +36-20-745-66-12
Regős Veronika

Regős Veronika

Telefon: +36-30-815-25-28
Riczik András

Riczik András

Telefon: +36-20-745-66-39
Szegedi Zsófia

Szegedi Zsófia

Telefon: +36-30-815-25-06
Szeredi Pál

Szeredi Pál

Telefon: +36-20-745-66-11
Tóth Zsuzsanna

Tóth Zsuzsanna

Telefon: +36-13-651-4-50
Uzonyi Zalan

Uzonyi Zalan

Telefon: +36-30-815-25-26
Vizler József

Vizler József

Telefon: +36-30-815-25-29